Dr. Öğr. Üyesi ÖMER YILMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ÖMER YILMAZ

T: (0282) 250 4915

M omeryilmaz@nku.edu.tr

W omeryilmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM HUKUKU (DR)
Öğrenim Yılları: 2003-2010
Tez: Makasıd düşüncesinin ortaya çıkışı ve ilk kaynakları (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT (YL)
Öğrenim Yılları: 1999-2002
Tez: Şatıbi`de sünnetin delilliği (2002)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
YURT YÖNETİM MEMURU GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2000-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ Ö., ISLAMİC JURİSPRUDENCE İN THE CLASSİCAL ERA, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017.
Kitap Kritiği İSAM, ASOS, JF, SWI, ROAD, SIS, SAIF
2. YILMAZ Ö., İLLETİN TAHSİSİNE CEVAZ VERMEK MU’TEZİLİ OLMAK MIDIR?, DİYANET İLMİ DERGİ, vol. 53, pp. 53-71, 2017.
Özgün Makale İSAM, ULAKBİM, EBSCO Erişim Linki
3. YILMAZ Ö., The Flowering Of Muslim Theology, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017.
Kitap Kritiği İSAM, EBSCO
4. YILMAZ Ö., SIRIM V., Zekât-Sosyal Adalet İlişkisi: Gelir Dağılımındaki Adaletsizliklere İlişkin Teorik Yaklaşımlarla Mukayeseli Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 76-85, 2017.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus Erişim Linki
5. YILMAZ Ö., Hanefîlerde Âmmın Kapsamı ve Arka Planındaki Tartışmalar, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 22, pp. 181-210, 2016.
Özgün Makale EBSCO
6. YILMAZ Ö., The History of an Islamic School of Law The Early Spread of Hanafism by Nurit Tsafrir, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 22, pp. 247-253, 2016.
Kitap Kritiği EBSCO
7. YILMAZ Ö., HANEFÎLERDE NİKÂH AKDİNİN ŞEKLÎ BİR ŞARTI OLARAK ŞAHİTLİK VE AKDİN İN İKADINA ETKİSİ, DİYANET İLMİ DERGİ, vol. 52, pp. 31-50, 2016.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
8. YILMAZ Ö., Hanefîlerde Zekâta Tabi Maldaki Nemâ Şartı, NKÜ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, vol. 2016, pp. 88-94, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
9. YILMAZ Ö., KUR’AN NASSININ DOĞASI: KAFFAL ŞAŞİ’NİN KONUYA YAKLAŞIMININ TAHLİLİ BİR TASVİRİ, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011.
Özgün Makale İSAM
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ Ö., Ebû Hanîfe Savunmalarında Yöntem Zâhid Kevserî Örneği, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 1, ss. 40-74, 2014.
Özgün Makale
2. YILMAZ Ö., Kaffal Şâşî de Arabî Örf Anlayışı, DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 15, ss. 261-294, 2013.
Özgün Makale
3. YILMAZ Ö., Şeybânî nin es Siyerü s sağîr inin Tetkiki ve Eserin Telif Sonrasında Geçirdiği Merhaleler, DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, cilt 14, ss. 235-266, 2012.
Özgün Makale
4. YILMAZ Ö., el Camiu s sağir ve Hanefi Fıkıh Kitaplarının Tasnifi Açısından Şerhi en Nafiü l Kebir, DİCLE Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 14, ss. 257-292, 2012.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Klasik Dönem Hanefî Usûlünde Şeybânî´nin Yeri ve Usûle Dair Görüşleri, Yayın Yeri: Cantaş Yayınları, 2014.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ Ö., ALLAH KÖTÜLÜĞÜ İRADE EDER Mİ? CESSAS’IN BUNA VERDİĞİ CEVABIN ELEŞTİREL BİR ANALİZİ, INES II. ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. YILMAZ Ö., CESSAS’IN BAKIŞ AÇISINDA MÜRTEKİB-İ KEBİRENİN AKIBETİ MESELESİ, INES II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
3. YILMAZ Ö., EF’ALÜ’L-İBAD PROBLEMİ VE CESSAS, INES II. ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. YILMAZ Ö., İSTİTAAT-FİİL İLİŞKİSİNE CESSAS’IN YAKLAŞIMI, INES II. INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. SALHA H., YILMAZ Ö., PELİT E., Mezhepler Arasındaki Fıkhi İhtilafların Helal Gıda Seçimindeki Etkisi, I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi (07.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. YILMAZ Ö., GENİZA ARAŞTIRMALARI ÇERÇEVESİNDE EYYÛBÎ SİYASETİNİN ŞÂFİÎ MEZHEBİYLE İLİŞKİSİ CİZYE ÖRNEĞİ, INES I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
7. YILMAZ Ö., MATÜRÎDİYYE İLE MU TEZİLE ARASINDA İLLETİN TAHSÎSİ TARTIŞMASI, INES I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS3 (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
8. YILMAZ Ö., OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN FIKIH KİTAPLARININ MEZHEP TASAVVURUNA KATKILARI MERGİNÂNÎ NİN HİDÂYE Sİ ÖRNEĞİ, INES I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
9. YILMAZ Ö., FIKIH EĞİTİMİNDE OKUTULAN DERS KİTAPLARININ MEZHEP TASAVVURUNA KATKILARI, VIII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (05.05.2016-08.05.2016).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi İSAM İLAHİYAT MAKALELERİ VERİ TABANI, ASOS, JF, SWI, ROAD, SIS, SAIF