Yrd. Doç. Dr. ÖMER YILMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. ÖMER YILMAZ

T: (0282) 250 4915

M omeryilmaz@nku.edu.tr

W omeryilmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM HUKUKU (DR)
Öğrenim Yılları: 2003-2010
Tez: Makasıd düşüncesinin ortaya çıkışı ve ilk kaynakları (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT (YL)
Öğrenim Yılları: 1999-2002
Tez: Şatıbi`de sünnetin delilliği (2002)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
YURT YÖNETİM MEMURU GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2000-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ Ö., Hanefîlerde Âmmın Kapsamı ve Arka Planındaki Tartışmalar, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016.
Özgün Makale
2. YILMAZ Ö., The History of an Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism by Nurit Tsafrir, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016.
Kitap Kritiği
3. YILMAZ Ö., HANEFÎLERDE NİKÂH AKDİNİN ŞEKLÎ BİR ŞARTI OLARAK ŞAHİTLİK VE AKDİN İN´İKADINA ETKİSİ, DİYANET İLMİ DERGİ, vol. 52, pp. 31-50, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
4. YILMAZ Ö., Hanefîlerde Zekâta Tabi Maldaki Nemâ Şartı, NKÜ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, vol. 2016, pp. 88-94, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ Ö., Ebû Hanîfe Savunmalarında Yöntem: Zâhid Kevserî Örneği, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 1, ss. 40-74, 2014.
Özgün Makale
2. YILMAZ Ö., Kaffal Şâşî´de Arabî Örf Anlayışı, DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 15, ss. 261-294, 2013.
Özgün Makale
3. YILMAZ Ö., Şeybânî´nin es-Siyerü´s-sağîr´inin Tetkiki ve Eserin Telif Sonrasında Geçirdiği Merhaleler, DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, cilt 14, ss. 235-266, 2012.
Özgün Makale
4. YILMAZ Ö., el-Camiu´s-sağir ve Hanefi Fıkıh Kitaplarının Tasnifi Açısından Şerhi en-Nafiü´l-Kebir, DİCLE Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 14, ss. 257-292, 2012.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Klasik Dönem Hanefî Usûlünde Şeybânî´nin Yeri ve Usûle Dair Görüşleri, Yayın Yeri: Cantaş Yayınları, 2014.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ Ö., GENİZA ARAŞTIRMALARI ÇERÇEVESİNDE EYYÛBÎ SİYASETİNİN ŞÂFİÎ MEZHEBİYLE İLİŞKİSİ: CİZYE ÖRNEĞİ, INES I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
2. YILMAZ Ö., MATÜRÎDİYYE İLE MU´TEZİLE ARASINDA İLLETİN TAHSÎSİ TARTIŞMASI, INES I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS3 (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
3. YILMAZ Ö., OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN FIKIH KİTAPLARININ MEZHEP TASAVVURUNA KATKILARI: MERGİNÂNδNİN HİDÂYE´Sİ ÖRNEĞİ, INES I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
4. YILMAZ Ö., FIKIH EĞİTİMİNDE OKUTULAN DERS KİTAPLARININ MEZHEP TASAVVURUNA KATKILARI, VIII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (05.05.2016-08.05.2016).
Özet bildiri